Paslaugos

Auditas

Mūsų specialistai atlikdami auditą, vadovaujasi Tarptautiniais bei Nacionaliniais audito standartais, LR audito įstatymu ir laikosi profesionalių apskaitininkų etikos bei nacionalinio auditorių profesinės etikos kodeksų ir profesionalių visuomeninių apskaitininkų (auditorių) etinių nuostatų.
Laikydamiesi profesinių standartų, garantuojame visišką per patikrinimą sužinotos informacijos konfidencialumą.
Teikiame tokias audito paslaugas:

 • Finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
 • Finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;
 • Finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrai valdomų įmonių grupės finansinei atskaitomybei taikomus reikalavimus, auditas;
 • Finansinių ataskaitų peržvalga;
 • Finansinė analizė;
 • Loterijų stebėjimas;
 • Specialios iš anksto aptartos procedūros.

Audito metu patikrinamas duomenų, kurių pagrindu buvo parengta metinė finansinė atskaitomybė, tikrumas, teisingumas ir išsamumas. Taikomos visos audito procedūros, kurios galėtų būti naudingos siekiant pakankamų įrodymų, leidžiančių padaryti pagrįstas išvadas apie įmonės finansinės atskaitomybės teisingumą.
Mūsų pareiga – pareikšti nuomonę tikrinamos įmonės savininkams ir administracijai: ar finansinėse ataskaitose atspindima tikra ir teisinga įmonės būklė, įmonės veiklos rezultatai per ataskaitinį laikotarpį, ar šios ataskaitos tinkamai parengtos.
Kaip reikalauja LR audito įstatymas ir profesiniai standartai, audito rezultatai įforminami auditoriaus išvada. Atliekant auditą išryškėję tikrinamos įmonės apskaitos tvarkymo ir vidinės kontrolės trūkumai bei siūlomi jų ištaisymo būdai išdėstomi atskirame dokumente – laiške vadovybei. Mūsų bendrovė turi patirtį atliekant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų auditą (INTERREG, EQUAL, Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos komisijos tiesioginio finansavimo ir kitų programų).

Atliekame Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų programų projektų auditą:

 • Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa;
 • Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa;
 • Baltijos jūros regiono programa;
 • INTERREG IVC programa;
 • ETBT Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa;
 • EQUAL programa;
 • Norvegijos finansinio mechanizmo programa;
 • Europos komisijos tiesioginio finansavimo programa;
 • Kitos programos.

Apskaitos ir mokesčių konsultacijos

Apskaitos ir mokesčių konsultacijos teikiamos klientui patogia forma: raštu, telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai atvykus į mūsų bendrovę. Jus konsultuos profesionalai, turintys ne vienerių metų finansinio darbo patirtį.
Taikomi konsultavimo paslaugų abonementai taupo Jūsų laiką. Iš anksto sumokėję už pasirinktą konsultacijų trukmę, būsite tikri, kad prireikus gausite operatyvią ir išsamią konsultaciją apskaitos tvarkymo ar mokesčių priskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais.
Mūsų specialistai taip pat padeda surašyti mokesčių administratoriui skundą, konsultuoja klientą visose mokestinio ginčo stadijose: kreipiantis į Mokestinių ginčų komisiją, visų instancijų teismus.

Mokesčių ir apskaitos patikrinimas

Mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas tikrinamas vadovaujantis tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos mokesčius reglamentuojančiais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir kitais paskelbtais dokumentais.
Per patikrinimą vertinami kliento įmonėje taikomi apskaitos principai pagal Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančius norminius aktus.
Padedame įmonės apskaitos darbuotojams sutvarkyti apleistą apskaitą. Sudarome galimybę įmonės buhalteriams, vadovaujant mūsų ekspertams, patiems patobulinti apskaitos sistemą taip, kad ir po patikrinimo ūkinės operacijos būtų teisingai registruojamos apskaitoje.

UAB „IDG auditoriai“